Blog poświęcony tłumaczeniu, językom, analizie i interpretacji tekstów...

3 kwietnia 2010

69. Rowan Atkinson – Amazing Jesus


Rowan Atkinson znany jest głównie z roli Jasia Fasoli, mniej znane są jego skecze wykonywane samodzielnie lub z innymi komikami.
Nie da się zapewne oddać w tłumaczeniu pierwszego momentu, który wywołuje śmiech brytyjskiej publiczności, ponieważ jest nim amerykanizm fonetyczny /hwens/ („whence” – skąd) zamiast wymowy brytyjskiej /wens/. Poza tym efekt komiczny wywołuje mieszanie stylu wysokiego, typowego dla tłumaczeń Biblii, z językiem kolokwialnym. Cały skecz jest oczywiście parodią ewangelicznych cudów Jezusowych. Pomysł polegał w dużej mierze na wymieszaniu realiów starożytnych i współczesnych, wymieszaniu typowych ludzkich reakcji na sztuczki magiczne (pytanie o kinderbale, sugestia występów profesjonalnych) z historiami ewangelicznymi.

Amazing Jesus
Niesamowity Jezus


And on the third day, there was a marriage in Cana of Galilee.
A trzeciego dnia miało miejsce wesele w Kanie Galilejskiej.
And it came to pass that all the wine was drunk.
I stało się tak, że całe wino zostało wypite.
And the mother of Jesus said unto the Lord: ‘They have no more wine.’
I matka Jezusa rzekła do Pana: „Nie mają już więcej wina”.
And Jesus said unto the servants: ‘Fill six water pots with water.’
I rzekł Jezus do sług: „Napełnijcie wodą sześć dzbanów”.
And they did so. And when the stew of the feast did taste, the water from the pots had become wine.
I tak też uczynili. I gdy mięso na ucztę było gotowe, oto woda w dzbanach zmieniła się w wino.
And they do not know whence it did come.
I nikt nie wiedział skąd to się wzięło.
But the servants did know.
Lecz słudzy wiedzieli.
And they applauded loudly in the kitchen.
I donośnie bili brawo w kuchni.
And they said unto the Lord: ‘How the hell did you do that?’
I rzekli do Pana: „Jak do diabła żeś to zrobił?”
And in quiet of him: ‘Do you do children’s parties?’
A gdy nie odpowiadał, spytali go: „Organizujesz może kinderbale?”
And the Lord said: ‘No.’
I rzekł Pan: „Nie”.
But the servants did press him saying: ‘Go on, give us another one.’
Lecz słudzy naciskali na niego, mówiąc: „Dalej, zrób coś jeszcze”.
And so he brought forth a carrot. And said: ‘Behold this for it is a carrot.’
Tak więc okazał on marchewkę i rzekł: „Oto jest marchewka”.
And all about him knew that it was so for it was orange with a green top.
I wszyscy wokół niego wiedzieli, że tak właśnie było, jako że była to pomarańcza z zieloną nacią u góry.
And he did place a large red cloth over the carrot and then removed it, and lo he held in his hand a white rabbit.
I przykrył on tę marchewkę czerwoną tkaniną i zdjął ją po chwili, i oto w swym ręku dzierżył białego królika.
And all were amazed and said: ‘This guy is really good.
I oto wszyscy napełnili się zdumieniem, mówiąc: „Ten gość jest naprawdę niezły.
He should turn professional.’
Powinien zacząć występować zawodowo.”
And they brought him on a stretcher a man who was sick of leprosy.
I oto przynieśli mu na noszach człowieka chorego na trąd.
And they cried unto him: ‘Maestro, this man is sick of leprosy.’
I zawołali do niego: „Maestro, ten oto człek jest chory na trąd”.
And the Lord said: ‘If I had to spend my whole life on a stretcher, I’d be pretty sick of leprosy, too.’
I rzekł wtedy Pan: „No, gdybym ja miał całe życie leżeć na noszach, to ja też bym się tak rozchorował”.
And they were filled with joy and cried out: ‘Oh, Lord, thy one-liners are as good as thy tricks.
I oto napełniła wszystkich radość i rzekli do niego: „O, Panie, twe bon moty są tak dobre, jak twe sztuczki.
Thou are, indeed, and all around family entertainer.’
Zaiste, jesteś oto ze wszech miar najlepszym źródłem rozrywki dla całej rodziny”.
And then came unto him a woman called Mary, who had seen the Lord and believed.
I wtedy podeszła do niego kobieta o imieniu Maria, która widziała Pana i uwierzyła.
And Jesus said unto her: ‘Put on a tutu.
I rzekł do niej Jezus: „Załóż na siebie miniówkę.
And lie down in this box.’
I połóż się w tym pudle”.
And then took he forth a saw and cleft her in twain.
I wziął tedy piłę i rozszczepił ją na dwie.
And there was much wailing and gnashing of teeth.
I nastał przeto straszny jęk i zgrzytanie zębów.
But Jesus said: ‘Oh, ye of little faith!’ And he threw open the box and lo Mary was whole.
Lecz rzekł tedy Jezus: „O, wy małej wiary!” I otworzył on wtedy pudło i oto Maria była cała.
And the crowd went absolutely bananas.
I naówczas właśnie cały tłum zbaraniał dokumentnie.
And Jesus and Mary took a big bow.
A Jezus i Maria ukłonili się nisko.
And he said unto her: ‘From now on you shall be known as Sharon for that is a good name for an assistant.’
I rzekł on do niej: „Od teraz będziesz nosić imię Sharon, jako że dobre to imię dla asystentki.
And the people said: ‘We’ve never seen anything like this. This is great.
I rzekli wonczas ludzie: „Nigdy czegoś takiego nie widzieliśmy. To jest świetne.
You must be the son of God.’
Ty musisz być chyba synem Bożym”.
Here ends the lesson.
Oto lekcja na dziś.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz