Blog poświęcony tłumaczeniu, językom, analizie i interpretacji tekstów...

22 lutego 2010

25. Gillian Grassie – Better or Worse


Jeszcze mało znana, trochę niszowa harfistka, piosenkarka, kompozytorka i tekściarka (Gillian Grassie, Singer Songwriter Harpist). Ten tekst wydaje mi się najciekawszy z jej dotychczasowych piosenek. Poza tym nawet za świetną grę na harfie haczykowej (zapoznany instrument w muzyce popularnej, oj, zapoznany!!!) nie wypada jej nie przetłumaczyć…
Niestety, Gillian prawie nie istnieje w Internecie, tak że na razie bez wideo.

Better or Worse
Lepiej czy gorzej


Momma, Poppa, please come quickly
Mamo, tato, chodźcie szybko
There’s something in my room
W moim pokoju coś jest
It’s creeping in all four corners
Czai się w każdym kącie
and I’m too afraid to move
A ja boję się ruszyć


and now it’s you who’ve got me quaking
A teraz to przez ciebie cała drżę
My Lord, this house is shaking
Boże, ten dom się trzęsie
and I don’t fit under my bed
A ja nie mieszczę się już pod łóżkiem


Oh is it better or worse
Czy to lepiej, czy gorzej
to know it’s been like this
Wiedzieć, że nic się nie zmieniło
since we first left that Garden of Eden?
Od czasu wyjścia z Ogrodu Eden?
I don’t blame the woman
Ja nie obwiniam tamtej kobiety
who took fruit from the serpent
Która wzięła owoc od węża
They are gifts and tools and we need them
To dary, to narzędzia, których potrzebujemy


My parents they never made much sense
Moi rodzice nie byli nigdy zbyt sensowni
as a married couple they were pretty ridiculous
Jako małżeństwo byli całkiem śmieszni
They jumped off the deep end and they held their breath
Skakali na głęboką wodę i wstrzymywali oddech
and they hoped for the best
Będąc zawsze dobrej myśli


Well I’ve had a partner or two
Cóż, miałam partnera lub dwóch
and I’ve learned, like you,
I wiem już, tak jak ty
It can be harder than hell to hack it
Że czasem cholernie trudno dać sobie z tym radę
We open our mouths
Otwieramy usta
We sigh "Love", we cry "Foul"
Szepczemy o miłości, wykrzykujemy sprzeciw
and we can’t always seem to back it
I jakoś nigdy nie możemy nic odwołać


Is it better or worse…Of all of nature’s laws, you know,
Wiesz, ze wszystkich praw natury
inertia is the worst
Inercja jest najgorsza
‘cause once you’ve chosen to start in motion
Bo gdy tylko wybierzesz ruch
you can’t stop alone or reverse
Nie możesz się zatrzymać lub cofnąć


and sometimes in my dreams
I czasem w swoich snach
I follow the length of an outstretched arm
Patrzę na długość wyciągniętej dłoni
To see the gloss of a shiny, red apple
I widzę błyszczące, czerwone jabłko
Yet unbitten in the palm
Leżące na dłoni, jeszcze nie ugryzione


Is it better or worse…‘Cause when I think of you
Bo gdy tylko myślę o tobie
In this moment, in this bedroom
W takiej chwili, w tej sypialni
and the hurt that stains our hands
A ten ból plami nasze ręce
I will look, I will listen
Będę patrzeć, będę słuchać
I will strive for forgiveness
Będę walczyć o przebaczenie
for what I cannot understand
Tego, czego nie umiem zrozumieć


Is it better or worse
Czy to lepiej, czy gorzej
to know?
Wiedzieć?

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz