Blog poświęcony tłumaczeniu, językom, analizie i interpretacji tekstów...

14 maja 2010

103. Vangelis, Jon Anderson – State of IndependenceJeden z najbardziej znanych szlagierów duetu Vangelis i Jon Anderson. Ten ostatni jest autorem słów. Anderson zaśpiewał ‘Stan niezależności’ dwukrotnie: pierwszy raz do muzyki Vangelisa, drugi – do muzyki orkiestrowej z towarzyszeniem chóru dziecięcego .
Unu de plej fama furorkantoj je dueto de Vangelis kaj Ĵon Anderson. La dua estas ankaŭ la aŭtoro de teksto. Anderson kantis „Stato de sendependeca” du foje: unu foje kun muziko de Vangelis, du foje kun orkestra muziko kaj infana ĥoro.
Tekst jest trudny. Internauci do dziś zachodzą w głowę, co to jest „ogień Oroladin” i czym w ogóle śpiewa Anderson. Ja osobiście bym stawiał, że to jednak nie muzyka elektroniczna ani symfoniczna, lecz… czysty rock psychodeliczny raz w wersji New Age, drugi raz w wersji „New Age Symphonic”.
La teksto estas malfacila. Internetistoj eĉ hodiaŭa tempo scivolas, kio estas la „fajro de Oroladin” kaj pri kio li kantas ĝenerale. Mi konjektus, ke ĝi ne estas  elektronika muzika tamen kaj ne simfonia, sed… pura psikedela rokmuziko unu foje en la Novepoka versio, du foje en la Novepoka, simfonia versio.

State of Independence
Niezależność
SendependecoState of life–may I live–may I love
Życie, mogę żyć?, mogę kochać?
Stato de vivo, ĉu rajtas mi vivi kaj ami
Coming out the sky, I name me a name
Spadając z nieba, nazwać się imieniem
Elvenanta la ĉielon, mi nami min per namoComing out–silver word–what it is
Spadając, srebrne słowo, co to jest
Elevenanta, arĝenta vorto, kio estas ĝi?
It is the very nature of the sound the game
To jest prawdziwa natura dźwięku, gry
Ĝi estas vera naturo de sono, de ludo
Siamese, Indionese. To Tibet treat the life
Syjamski, Indonamski, aż po Tybet – traktuj życie
Siama, Indonama, al Tibeto traktu la vivo
As a game, if you please
Jak grę, jeśli chcesz
Kiel ludo, se vi bonvolas(Hey)

Coming up–Carabi–this sense of freedom
Już idę – Karaib – to poczucie wolności
Alvenas, Karabi, tio senso de libereco
Derives from a meditative State
Wywodzi się z medytacji
Derivas de medita statoMovin’ on, ‘believe’ that’s it, call it magic
Dalej, uwierzyć, to jest to, nazwij magią
Ek, kredi estas ĝi, namu ĝi magio
Third world, it is, I only guessed it
Trzecim światem, to znaczy, ja tylko zgaduję
Tria mondo, estas ĝi, mi nur divanis ĝin.Shablam idi Shablam ida

Ŝablam idi, ŝablam ida
Shablam idi Shablam ida


Shablam idi Shablam ida

Shot to the soul–the flame of Oroladin
Celuj w duszę, płomień Oroladynu
Pafu al la animo, la fajrero de Oroladino
The essence of the word
Istotę tego słowa
La esenco de la vorto
The ‘State Of Independence’
Niezależność
La stato de sendependeco[interlude]

Sounds like a signal from you
Dźwięki, jakby sygnały od ciebie
Sonoj kiel signalo de vi
Bring me to meet your sound
Niosą mnie na spotkanie twego dźwięku
Alportas min, ke renkontu vian sonon
And I will bring you to my heart
Bym przyjął cię do swego serca
Kaj mi alportos vin al mia koroLove like a signal you call
Miłość, jak ten sygnał od ciebie
Amo kiel signalo de vi
Touching my body my soul
Dotyka mego ciała, mej duszy
Tuŝi mia korpo, mia animo
Bring to me, you to meet me here
Daj mi ją, siebie, by spotkać się tam
Alportu al mi, min por ke renkontu min ĉi tieHome be the temple of your heart
Domem niech będzie świątynia twego serca
Hejmo estu la templo de via koro
Home be the body of your love
Domem niech będzie ciało twej miłości
Hejmo estu la korpo de via amo
Just like Holy water to my lips
Tak jak woda święcona dla mych ust
Kiel sakra akvo por miaj lipoj(Hey, hey)

Yes I do know how I survive
Tak, wiem, jak przetrwać
Jes, mi scias kiel travivi
(Yes I do know) know why I’m alive
(Naprawdę wiem), wiem, po co żyję
(Jes, mi scias), scias kial mi estas vivanta
To love and be with you
By kochać i być z tobą
Por ke amu kaj estu kun vi
Day by day by day by day
Dzień po dniu, dzień po dniu
Ĉiutage, ĉiutage, ĉiutage(Hey, hey)


Say–Aye yaya oh
Powiedz tak,
Parlu tiel
(Yayah yaya oh)


‘Be the sound of higher love’ today
Bądź dziś dźwiękiem wyższej miłości
Estu hodiaŭ la sono de pli alta amo(Yayah)

(Hey, hey)


Time, time again, it is said
Raz po raz, jak powiedziano
Plurfoje, kiel parolito
We will hear, we will see
Usłyszymy, zobaczymy
Ni aŭdos, ni vidos
See it all–in his wisdom–hear
Zobaczymy wszystko, w jego mądrości, słuchaj
Ni vidos tuta ĝi, en lia saĝeco, aŭdu
His truth will abound the land
Jego prawdy będzie w bród
Lia vero abundos la lando
This truth will abound the land
Tej prawdy będzie w bród
Tio vero abundos la lando
This State of independence shall be
Ta niezależność nastanie
Tio stato de sendependeco estos
This State of independence shall be

Tio stato de sendependeco estosTime, time again, it is said…

Tempo, tempo ree, kiel parolito…

Pierwsza wersja „State of Independence” z muzyką Vangelisa  | La nua versio de „Stato de sendependeco” kun muziko je Vangelis

Solowe wykonanie Jona Andersona | Sola prezentaĵo je Ĵon Anderson
                                          
Orkiestrowa wersja Jona Andersona | Orkestra versio je Ĵon Anderson

Wersja Donny Summer | Versio je Donna Summer

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz