Blog poświęcony tłumaczeniu, językom, analizie i interpretacji tekstów...

9 maja 2010

102. Eurythmics – The Miracle of Love


Jeden z najbardziej znanych szlagierów duetu Eurythmics z roku 1986. Mimo że taki znany, został tylko 2 razy przerobiony (jak podaje Wikipedia).
Unu de plej famaj furorkantoj de dueto de Eurythmics jen 1986 jaro. Kwankam ĝi estas tiel fama, ĝi estis rearanĝoj nur du foje (laŭ la Wikipedio)
Tekst napisali oboje członkowie zespołu Eurythmics, Annie Lennox i David A. Stewart.
La teksto estis skribita per ambaŭ de membero de Eurythmics: Annie Lennox kaj David A. Stewart.

The Miracle of Love
Cud miłości
La miraklo de amoHow many sorrows do you try to hide?
Ile smutków próbujesz ukryć?
Kiom de malĝojoj vi penas kaŝi?
In a world of illusion, it’s covering your mind
W świecie złudzeń, które mamią twój umysł
En la mondo de iluzio, kio kovras vin menson
I’ll show you something good
Pokażę ci coś dobrego
Mi montros al vi ion bonan
Oh, I’ll show you something good
O tak, pokażę ci coś dobrego
Ho, mi montros al vi ion bonan
When you open your mind
Jeśli tylko otworzysz umysł
Kiam vi malfermos vian menson
You’ll discover the sign that there’s something your longing to find
Odkryjesz znak, że jest coś, za czym tak długo tęsknisz
Vi malkovros la signo, ke vi sopiras trovi ionThe miracle of love
Cud miłości
La miraklo de amo
Will take away your pain.
Usunie twój ból
Forprenos vian doloron
When the miracle of love
Gdy tylko cud miłości
Kiam la miraklo de amo
Comes your way again
Pojawi się znów w twoim życiu
Aperos en via vivo reeCruel is the night that covers up your fears
Okrutna jest noc, która skrywa twe lęki
Kruela estas la nokto kio kovras viajn timojn
Tender is the one that wipes away your tears
Czuła jest ta, która osusza twe łzy
Dolĉa estas la unu kio viŝas viajn okulojn
There must be a bitter breeze that makes you sting so viciously
Musi być jakiś gorzki powód, przez który tak okrutnie ranisz innych
Io maldolĉa venteto devas ekzisti per kio vi pikas tiel malice
They say the greatest coward
Podobno największym tchórzem jest ten
Kredeble la plej malkuraĝulo
Can hurt the most ferociously
Kto potrafi ranić najbrutalniej
Povas dolorigi la plej brutaleI’ll show you something good
Pokażę ci coś dobrego
Mi montros al vi ion bonan
Oh, I’ll show you something good
O tak, pokażę ci coś dobrego
Ho, mi montros al vi ion bonan
If you open your heart
Jeśli tylko otworzysz swoje serce
Se vi malfermos vian koron
You can make a new start
Możesz zacząć od nowa
Vi povos startigi denove
When your crumbling world falls apart
Gdy twój zrujnowany świat się rozpada
Kiam via ruinigota mondo disfalasWhen the miracle of love
Gdy tylko cud miłości
Kiam la miraklo de amo
Will take away your pain
Usunie twój ból
Forprenos vian doloron
When the miracle of love
Gdy tylko cud miłości
Kiam la miraklo de amo
Comes your way again
Pojawi się znów w twoim życiu
Aperos en via amo reeA miracle of love
Cud miłości
Miraklo de amo
Can take away your pain
Może usunąć twój ból
Povas forpreni vian doloron
When the miracle of love
Gdy tylko cud miłości
Kiam la miraklo de amo
Comes your way again
Pojawi się znów w twoim życiu
Aperos en via amo reeThe miracle of love

La miraklo de amo
Will take away your pain

Forprenos vian doloron
When the miracle of love

Kiam la miraklo de amo
Comes your way again

Aperos en via amo ree

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz